Θέρμανση

Η κεντρική θέρμανση είναι ένα είδος εγκατάστασης θέρμανσης κτιρίων. Είναι η παραγωγή θερμότητας για τη θέρμανση χώρων ή και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από ένα κεντρικό σύστημα εγκατεστημένο σε ένα κτίριο, πολυκατοικία ή συγκρότημα κτιρίων για το σκοπό αυτό.

Το κεντρικό αυτό σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο αλληλοσυνδεδεμένων συσκευών και οργάνων, και συγκεκριμένα από το λέβητα, τον καυστήρα, τον κυκλοφορητή, τη δεξαμενή καυσίμων, τις διατάξεις ασφαλείας, τις σωληνώσεις, την καπνοδόχο και τα θερμαντικά σώματα.

Η ενέργεια που παράγεται μεταφέρεται στους διάφορους χώρους μέσω ενός θερμαντικού μέσου (νερό) ενώ η διανομή επιτυγχάνεται μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων.
thermansi1

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η ενδοδαπέδια θέρμανση κατακτά ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην προτίμηση των καταναλωτών λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει. Προϋποθέτει καλή κατασκευή του κτιρίου από πλευράς μόνωσης.

Η θέρμανση που προσφέρει είναι ομοιόμορφη και δεν δημιουργεί τις κρύες ζώνες που συναντάμε στα κλασικά συστήματα. Εφαρμόζεται χωρίς προβλήματα σε χώρους οποιασδήποτε γεωμετρίας ενώ μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε είδος πατώματος (μωσαϊκό, πλακάκι, ξύλο κ.α.). Με κατάλληλο σχεδιασμό μπορούν να δημιουργηθούν ανεξάρτητες ζώνες θέρμανσης οι οποίες ελέγχονται από θερμοστατικές βαλβίδες.

Η εγκατάσταση είναι σχετικά απλή καθώς σωλήνες διατρέχουν μέσα στο πάτωμα και μεταφέρουν σε αυτό την θερμότητα που παράγεται από τον λέβητα. Το δάπεδο ακτινοβολεί ενέργεια και ο χώρος θερμαίνεται ευχάριστα χωρίς να δημιουργούνται ρεύματα αέρα και μετακίνηση σκόνης.

Η λειτουργία του συστήματος γίνεται με νερό θερμοκρασίας προσαγωγής max  45 οC  ενώ οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται είναι ειδικών προδιαγραφών. Συνήθως κατασκευάζονται από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ενώ προβλέπεται φράγμα οξυγόνου. Το φράγμα οξυγόνου συντελεί στην διατήρηση των ιδιοτήτων του σωλήνα και αποφυγή πρόωρης γήρανσής του και για την προστασία από οξειδώσεις των μεταλλικών μερών.

Άλλου είδους σωλήνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι σωλήνες χαλκού όπως επίσης και αλουμινίου.

Η απουσία θερμαντικών σωμάτων εξασφαλίζει άριστη εκμετάλλευση του χώρου ενώ η θερμοκρασία του δαπέδου δεν υπερβαίνει τους 28 οC κάτι  το οποίο καθορίζουν οι κανόνες υγιεινής.

Προφυλάξεις

Λόγω των διαστρωμένων σωλήνων, πρέπει να αποφεύγονται τρύπες στο δάπεδο για στερέωση αντικειμένων. Η ενέργεια αυτή ενδεχομένως να προκαλούσε καταστροφή τμήματος σωληνώσεων, που σε οποιαδήποτε περίπτωση πάντως θα μπορούσε να διορθωθεί.

thermansi2

ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα θέρμανσης με ζεστό νερό. Στο σύστημα αυτό έχουμε δύο σωλήνες προσαγωγής – επιστροφής του ζεστού νερού.

Συνήθως έχουμε κατακόρυφες στήλες τροφοδοσίας των θερμαντικών σωμάτων που ενώνονται σε ένα κεντρικό οριζόντιο δίκτυο που διατρέχει το πάτωμα για να καταλήξουν τελικά στους αντίστοιχους συλλέκτες προσαγωγής και επιστροφής.

Εκείνο που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό του δικτύου σωληνώσεων, είναι η αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων αέρα σε αυτό η μέσα στα θερμαντικά σώματα. Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

Γίνεται προσπάθεια ώστε, όλα τα οριζόντια τμήματα των σωληνώσεων να έχουν μικρή κλίση, συνήθως 1-2% προς τα πάνω. Έτσι οι φυσαλίδες ανεβαίνουν προς τα πάνω και παγιδεύονται μέσα στα θερμαντικά σώματα, τα  οποία διαθέτουν βαλβίδα εξαερισμού, για την εξαέρωση του δικτύου κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Στα σημεία όπου οι σωλήνες έχουν κατ΄ανάγκη αντίθετες κλίσεις, τοποθετούνται αυτόματες βαλβίδες εξαερισμού.

Τέλος η διάταξη ασφαλείας που προστατεύει το δίκτυο από υπερπιέσεις και που αποτελείται από το δοχείο διαστολής που συνδέεται στο δίκτυο με σωλήνες ασφάλειας και πληρώσεως. Έτσι εάν αναπτυχθεί στο δίκτυο κάποια υπερπίεση, το νερό διαστέλλεται μέσω του σωλήνα ασφαλείας προς το δοχείο ασφαλείας και στη συνέχεια προς την ατμόσφαιρα, αν το δοχείο είναι ανοικτού τύπου. Αν η εγκατάσταση διαθέτει κλειστό δοχείο διαστολής, η υπερπίεση παραλαμβάνεται από αυτό και μόνο εάν φθάσει σε υψηλή τιμή, γίνεται εκτόνωση προς την ατμόσφαιρα μέσω βαλβίδας ασφαλείας. Αν για κάποιο λόγο υπάρχει απώλεια νερού στο δίκτυο, συμπληρώνεται νερό στο δίκτυο από το δοχείο διαστολής μέσω του σωλήνα πληρώσεως. Επίσης συμπληρώνεται νερό αυτόματα στο δοχείο διαστολής από το δίκτυο υδρεύσεως. Οι σωλήνες ασφαλείας και πληρώσεως πρέπει να συνδέονται προς το δίκτυο χωρίς παρεμβολή αποφρακτικών βαλβίδων.

Στα συστήματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας έχουμε σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:

 • Γρήγορη ικανοποίηση των θερμικών απαιτήσεων
 • Εύκολη και λεπτή ρύθμιση, με συνέπεια τη γρήγορη και ομοιόμορφη ανταπόκριση στις μεταβολές του θερμικού φορτίου των χώρων
 • Χρήση σωληνώσεων μικρών διατομών και συνεπώς μικρές θερμικές απώλειες από το δίκτυο
 • Απεριόριστες δυνατότητες στην σχεδίαση και τη διάθρωση του δικτύου των σωληνώσεων
 • Δυνατότητα μεγάλων επιλογών ως προς τον τύπο του θερμαντικού σώματος που θα χρησιμοποιηθεί και την με οποιοδήποτε τρόπο τοποθέτησή του στο χώρο
 • Εύκολος εξαερισμός των δικτύων, με συνέπεια την ελαχιστοποίηση των φαινομένων διαβρώσεως και τις δαπάνες συντήρησης

thermansi3
ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η βασική διαφορά ανάμεσα στο μονοσωλήνιο σύστημα κεντρικής θέρμανσης και στο δισωλήνιο είναι ότι στο πρώτο χρησιμοποιείται ένας μόνο σωλήνας για την σύνδεση των θερμαντικών σωμάτων ενώ στο δεύτερο, η σύνδεση γίνεται με δύο σωλήνες.

Στο μονοσωλήνιο σύστημα έχουμε σύνδεση των θερμαντικών σωμάτων σε σειρά, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους:

 • Με διακλάδωση (by bass) στην οποία παρεμβάλλεται το θερμαντικό σώμα με δύο διακόπτες, ένα στην προσαγωγή και ένα στην επιστροφή
 • Με ειδικό τετράοδο διακόπτη συνδεδεμένο σε ένα σημείο του θερμαντικού σώματος και σε σειρά στο σωλήνα του κυκλώματος

Και στις δύο περιπτώσεις η ποσότητα του νερού που περνά μέσα από το θερμαντικό σώμα και αυτή που τον παρακάμπτει μπορούν να ρυθμιστούν. Πάντως η δεύτερη περίπτωση έχει πιο πλατιά εφαρμογή τα τελευταία χρόνια, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα ρυθμίσεως.

thermansi4

Η εταιρεία μας

 • Μελετάει το χώρο σας
 • Προτείνει το κατάλληλο εξοπλισμό
 • Τοποθετεί τον εξοπλισμό που επιλέξατε με ειδικευμένα συνεργεία μας
 • Ρυθμίζει τον καυστήρα,

και είμαστε υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης σας