Κλιματισμός

Ο πρωταρχικός σκοπός του κλιματισμού είναι να διατηρεί τις συνθήκες που χρειάζονται, για την άνεση των ανθρώπων, για ένα προϊόν ή ένα βιομηχανικό χώρο.

Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός πρέπει να γίνουν κατάλληλες εγκαταστάσεις κλιματισμού που θα ελέγχονται όλο το έτος. Το μέγεθος των κλιματιστικών μηχανημάτων προσδιορίζεται από το πραγματικό στιγμιαίο μέγιστο φορτίο που απαιτείται.

Επίσης οι φυσικές συνιστώσες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι ο προσανατολισμός του κτιρίου, η χρήση του, οι συνθήκες περιβαλλουσών κατασκευών, τα άτομα, ο χρόνος παραμονής τους και η φύση της δραστηριότητάς τους.

Η ακριβής εξέταση των στοιχείων αυτών είναι βασική απαίτηση για μια ρεαλιστική εκτίμηση των ψυκτικών και θερμαντικών φορτίων

Τα συστήματα κλιματισμού, ανάλογα με τον βαθμό επεξεργασίας που παρέχουν στον αέρα, μπορούν να διακριθούν σε:

α) συστήματα αερισμού-εξαερισμού, που εξασφαλίζουν την ανανέωση του αέρα ενός χώρου

β) συστήματα μερικού κλιματισμού, τα οποία εκτός από την ανανέωση του αέρα, παρέχουν και μία μερική επεξεργασία που περιλαμβάνει κυρίως τον καθαρισμό και τη θέρμανση του αέρα. Για να επιτυγχάνεται ασφαλώς το επιθυμητό αποτέλεσμα, προβλέπονται συνήθως και διατάξεις ρύθμισης.

γ) συστήματα πλήρους κλιματισμού, τα οποία εξασφαλίζουν: τη διατήρηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας ενός κλειστού χώρου μέσα σε προκαθορισμένα όρια και περιλαμβάνει διατάξεις για

– τον καθαρισμό

– τη θέρμανση

– την ψύξη

– την ύγρανση

– την αφύγρανση

– και την ανανέωση του αέρα

καθώς και τοπικές ή κεντρικές διατάξεις αυτόματης ρύθμισης της θερμοκρασίας και της υγρασίας.

Σε κάθε σύστημα κλιματισμού διακρίνουμε:

– τον αέρα που προσάγεται στο χώρο (αέρας προσαγωγής -αερισμός)

– τον απαγόμενο από τον χώρο αέρα (αέρας απαγωγής/επιστροφής- εξαερισμός)

– το μέρος του αέρα απαγωγής/επιστροφής, που επαναφέρεται στον κλειστό χώρο (ανακυκλοφορία)

– τον αέρα που απορρίπτεται στο περιβάλλον

– τον εισαγόμενο από το περιβάλλον αέρα (φρέσκος εξωτερικός αέρας)

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη και συντήρηση συστημάτων κλιματισμού οικιακής, επαγγελματικής και βιομηχανικής χρήσης

klim1 klim2 klim3