Καθαρισμός Αεραγωγών Κλιματισμού – Εξαερισμού

Το σύστημα των αεραγωγών περιλαμβάνει οποιαδήποτε εσωτερική επιφάνεια της εγκατάστασης του συστήματος διανομής σε όλους τους χώρους που αυτό επηρεάζει. Από τα σημεία που εισάγεται ο αέρας στο σύστημα μέχρι και τα σημεία από τα οποία εξάγεται. Οι γρίλιες και οι αεραγωγοί επιστροφής αέρα  μέχρι την κεντρική μονάδα, οι αεραγωγοί παροχής αέρα, τα πλένουμ, τα στόμια προσαγωγής και επιστροφής όλα συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα των αεραγωγών.

Οι αεραγωγοί καθαρίζονται χρησιμοποιώντας μηχανήματα τα οποία εισχωρούν μέσα στο σύστημα και αφαιρούν όλα τα ξένα σωματίδια. Αυτός ο τρόπος περιλαμβάνει τη χρήση ειδικού απορροφητήρα, μηχανικές και χειροκίνητες βούρτσες, πιεστικά  για παροχή αέρα και λοιπά εργαλεία τα οποία βοηθούν στην εξαγωγή στοιχείων που έχουν επικαθίσει στους αεραγωγούς. Όλα τα ανωτέρω οδηγούν τις ξένες ουσίες σε ειδικούς κάδους περισυλλογής.

Μηχανική Αναταραχή
Ο καθαρισμός με μηχανικές μεθόδους προϋποθέτει μηχανήματα τα οποία προκαλούν αναταραχή μέσα στο σύστημα με σκοπό την αποκόλληση των ουσιών που έχουν επικαθίσει στις επιφάνειες του συστήματος με σκοπό αυτές με ευκολία να απορροφηθούν.

Ειδικότερα ισχύει:

Μεταλλικοί αεραγωγοί

Οι περιστροφικές βούρτσες που χρησιμοποιούνται έχουν διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη της διαγωνίου της διατομής του αεραγωγού.

Εύκαμπτοι αεραγωγοί

Για την αποκόλληση των σωματιδίων από τα τοιχώματα χρησιμοποιούνται ειδικά μαλακά ακροφύσια ώστε να μην τραυματίζεται ο αεραγωγός, τα οποία περιστρέφονται και από τα οποία θα εξάγεται αέρας υπό πίεση τουλάχιστον 8 bar συνεχόμενης ροής.

Ειδικοί Απορροφητήρες Περισυλλογής

Οι απορροφητήρες περισυλλογής που  χρησιμοποιούνται συνδέονται με το κομμάτι στο οποίο πραγματοποιείται ο καθαρισμός μέσα από ένα προκαθορισμένο άνοιγμα. Ο απορροφητήρας έχει αρκετή ισχύ ώστε να πραγματοποιείται ταυτόχρονα η περισυλλογή αλλά και να αποφεύγεται η πιθανή διαρροή των ουσιών στο εξωτερικό περιβάλλον.

Επιπλέον πρέπει να διατηρεί συγκεκριμένη και επαρκή ταχύτητα περισυλλογής στο κομμάτι το οποίο καθαρίζεται ούτως ώστε ταυτόχρονα να επιτρέπει στα ελεύθερα σωματίδια την εισροή τους σε αυτό αλλά να αποτρέπει την επικάθησή τους κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Η ταχύτητα περισυλλογής είναι τουλάχιστον 8.000 m3/h με δυνατότητα να φτάσει μέχρι και τα 12.000 m3/h σε ειδικές περιπτώσεις. Τέλος εκτός των άλλων φίλτρων διαθέτει και HEPA φίλτρο με 99,97% κατακράτηση για σωματίδια 0,3μm.

Θυρίδες Επίσκεψης – Access Doors

Σε μεγάλου μήκους αεραγωγούς, όταν αυτοί δεν είναι επισκέψιμοι, και προκειμένου να γίνει ο καθαρισμός τους, δημιουργούνται ανοίγματα τα οποία κλείνουν μετά με ειδικές πόρτες επίσκεψης (Access doors). Αυτές είναι στεγανές, δεν δημιουργούν τριβές στα εσωτερικά τοιχώματα των αεραγωγών και επιπλέον δίνουν την δυνατότητα επίσκεψης εύκολα και για κάθε άλλη συντήρηση σε αυτούς. Οι πόρτες επίσκεψης είναι γερμανικής κατασκευής και συνοδεύονται με ISO 9001 και ISO 14001 σύμφωνα με τα πρότυπα κατασκευής και καθαρισμού του ASHRΑE.

Μετά τον καθαρισμό

Με την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού, γίνεται ψεκασμός με ειδικό υγρό Duct Seal το οποίο δημιουργεί μία προστατευτική μεμβράνη στις εσωτερικές επιφάνειες των αεραγωγών.

Το συγκεκριμένο υγρό είναι εγκεκριμένο από τον U.S.D.A. των Η.Π.Α., δεν χρειάζεται έγκριση του Ε.Ο.Φ. και έχει χαρακτηριστεί αβλαβές από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Επιπλέον εάν απαιτείται και κατόπιν χρέωσης μπορούμε να εφαρμόσουμε αντιμικροβιακή προστασία με χημικό Microban 580 και μέθοδο Thermal Fog εντός των αεραγωγών.

Πιστοποίηση

Κατά διαστήματα είτε από τα ανοίγματα τα οποία υπάρχουν (στόμια) κατά μήκος των αεραγωγών είτε από τα ανοίγματα τα οποία δημιουργούνται (θυρίδες επίσκεψης), λαμβάνονται φωτογραφίες οι οποίες απεικονίζουν την κατάσταση στο εσωτερικό των αεραγωγών. Στη συνέχεια και μετά τις εργασίες καθαρισμού λαμβάνονται εκ νέου φωτογραφίες από τα ίδια σημεία ώστε πλέον να έχουμε απεικόνιση της κατάστασης πριν και μετά τον καθαρισμό.

Οι ανωτέρω φωτογραφίες εκτυπώνονται κατά ζεύγη (πριν και μετά) και παραδίδονται στον πελάτη μαζί με αναφορά εργασιών καθώς και πιστοποιητικό, όπου περιλαμβάνονται στοιχεία εργασιών όπως ημερομηνία, χώρος εκτέλεσης κ.τ.λ. του καθαρισμού καθώς και τυχόν παρατηρήσεις.

Διαθέτουμε τηλεχειριζόμενο ρομπότ με κάμερα ενσωματωμένη προκειμένου να γίνεται έλεγχος του εσωτερικού των αεραγωγών καθώς και βιντεοσκόπηση κατόπιν χρέωσης εφόσον ζητηθεί.

katharismoi filtrwn