Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ( ΠΕΑ )

Ενεργειακή επιθεώρηση

Ενεργειακή επιθεώρηση ονοµάζεται η εκτίµηση της πραγµατικής κατανάλωσης ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόµηση ενέργειας. Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε ένα κτίριο σχηµατίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και προτείνονται µέτρα, που αν εφαρµοστούν θα µειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, µε άµεση συνέπεια το οικονοµικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Η διαδικασία της Ενεργειακής Επιθεώρησης συνίσταται από τα εξής επιμέρους στάδια:

  • Συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο, έπειτα από συνεννόηση.
  • Αυτοψία – επι τόπου συλλογή συμπληρωματικών στοιχείων – Φωτογράφηση.
  • Επεξεργασία – αξιολόγηση των δεδομένων με τη χρήση εγκεκριμένου – πιστοποιημένου λογισμικού.
  • Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

22

Η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρησης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας προβλέπεται από 09.11.2015 -ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του ν.4342/2015-.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να καταχωρούν τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην ηλεκτρονική εφαρμογή (εφόσον για το μισθωμένο ακίνητο υφίσταται η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ).

Η εγκυρότητα του Ενεργειακού Πιστοποιητικού μπορεί να επαληθευθεί βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου – Α.Π. και του δεκαεξαψήφιου αριθμού ασφαλείας – Α.Α.

Το ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΑ κτιρίου ή κτιριακής μονάδας απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του και ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.

Καθώς το ΠΕΑ αφορά στο ακίνητο (κτίριο ή κτιριακή μονάδα) και όχι στα πρόσωπα, δεν απαιτείται η έκδοση νέου ΠΕΑ στο δεκαετές διάστημα ισχύος του εφόσον στο κτίριο ή την κτιριακή μονάδα δεν έχουν υπάρξει μεταβολές οι οποίες να συνιστούν ριζική ανακαίνιση (ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας).